Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN STROOPWAFEL WORLD

Inhoudsopgave

Artikel 1            -                  Toepasselijkheid en definities

Artikel 2            -                  Het aanbod en de Overeenkomst

Artikel 3            -                  Herroepingsrecht

Artikel 4            -                  Houdbaarheid van Bederfelijke Producten

Artikel 5            -                  Klachten

Artikel 6            -                  Levering

Artikel 7            -                  Privacy en IE-licentie

Artikel 8            -                  Betaling

Artikel 9            -                  Overmacht

Artikel 10         -                  Aansprakelijkheid

Artikel 11         -                  Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 1 Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte van Stroopwafel World, op iedere Overeenkomst tussen Stroopwafel World en een Consument en op iedere nabestelling of deelbestelling die als gevolg van de Overeenkomst wordt geplaatst.

1.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als Stroopwafel World deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard en hebben slechts betrekking op de (deel)opdracht waarvoor die aanvaarding heeft plaatsgevonden.

1.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Stroopwafel World zal dan samen met de Consument een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.4 Als Stroopwafel World van een Consument niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat Stroopwafel World het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

1.5 Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze Nederlandse algemene voorwaarden en een anderstalige versie hiervan, dan geldt de Nederlandse tekst.

1.6 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn/haar Herroepingsrecht.
  • Bederfelijk(e) Product(en): (verse) voedselproducten of overige producten met een beperkte houdbaarheidsdatum die door het verstrijken van tijd in kwaliteit achteruit (kunnen) gaan en die door het verstrijken van die tijd afgeraden worden om te consumeren. Stroopwafels vallen onder de definitie van Bederfelijk(e) product(en).
  • Consument(en): de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met een handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
  • Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Consument om binnen de Bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand.
  • Modelformulier voor herroeping: het in bijlage 1 van deze voorwaarden opgenomen modelformulier voor herroeping van niet-bederfelijke producten. Bijlage 1 geldt niet als de Consument ter zake van zijn/haar bestelling geen Herroepingsrecht heeft.
  • Overeenkomst: iedere mondelinge of schriftelijke overeenkomst die tussen Stroopwafel World en de Consument tot stand komt, waaronder begrepen de overeenkomst op afstand, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst.
  • Partijen: Stroopwafel World en de Consument samen.
  • Stroopwafel World: de onderneming Stroopwafel World, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24301149 met BTW identificatienummer NL123716883B01.

Artikel 2 Het aanbod en de Overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes (samen: “offertes”) van Stroopwafel World zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte wordt gevraagd om vóór een bepaalde datum te reageren. Dat houdt in dat Stroopwafel World het recht heeft om de voorwaarden van de offerte nog te wijzigen. Aan de offerte kan de Consument dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen.

2.2 Stroopwafel World kan niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor een Consument kenbaar is of kenbaar behoort te zijn.

2.3 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

2.4 Als Stroopwafel World in de offerte een samengestelde prijsopgave opneemt, dan kan Stroopwafel World niet verplicht worden om een gedeelte van de order uit te voeren tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

2.5 De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 2.1 t/m 2.4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.6 Als de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, dan

bevestigt Stroopwafel World direct langs elektronische weg de ontvangst hiervan. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Stroopwafel World is bevestigd, kan de Consument de Overeenkomst ontbinden.

2.7 Als de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stroopwafel World passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige website-omgeving. Als de Consument elektronisch kan betalen, dan zal Stroopwafel World daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

2.8 Stroopwafel World kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Consument aan zijn/haar betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst op afstand. Als Stroopwafel World op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, dan is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3 Herroepingsrecht

3.1 Bij de aankoop van niet-bederfelijke of niet-gepersonaliseerde producten via de webwinkel heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst zonder opgave van redenen binnen 14 dagen kosteloos te ontbinden. De Consument dient bij herroeping het product terug te zenden of te overhandigen aan (een gemachtigde van) Stroopwafel World. Deze Bedenktermijn gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen vertegenwoordiger.

3.2 Het Herroepingsrecht is uitdrukkelijk niet van toepassing op Bederfelijke Producten die verkocht worden via de webwinkel van Stroopwafel World, zoals stroopwafels en andere producten die een beperkte houdbaarheidsdatum hebben. Het Herroepingsrecht is eveneens uitgesloten voor gepersonaliseerde producten, zoals blikken met een gepersonaliseerd logo, en voor alle overeenkomsten en producten als bedoeld in artikel 6:230p BW. De verkoop is in dat geval na succesvolle betaling definitief.

3.3 Gedurende de Bedenktijd van 14 dagen zal de Consument zorgvuldig omgaan met het niet-bederfelijke en/of niet-gepersonaliseerde product en de eventuele verpakking. De Consument zal het niet-bederfelijke en/of niet-gepersonaliseerde product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Als de Consument van het Herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren – voor zover redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Stroopwafel World retourneren, conform de door Stroopwafel World verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3.4 Als de Consument gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht is hij/zij verplicht om dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Stroopwafel World. Dit moet de Consument doen middels het zenden van ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat hij/zij de Overeenkomst wenst te herroepen of door het ingevulde Modelformulier voor herroeping, bedoeld in bijlage 1 van deze algemene voorwaarden, toe te zenden aan Stroopwafel World. Ook moet de Consument het product binnen 14 dagen na ontvangst aan Stroopwafel World retourneren. De bewijslast voor het tijdig retourneren van het geleverde product en het uiten van de ondubbelzinnige verklaring ligt bij de Consument.

3.5 Als de Consument gebruik maakt van het Herroepingsrecht, dan komen de kosten van retourzending voor zijn/haar eigen rekening.

3.6 Als de Consument na afloop van de in dit artikel genoemde termijnen niet aan Stroopwafel World via de voorgeschreven wijze kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het Herroepingsrecht resp. het niet-bederfelijke product niet aan Stroopwafel World heeft geretourneerd, dan is koop een feit.

Artikel 4 Houdbaarheid van Bederfelijke Producten

4.1 Stroopwafel World verkoopt zowel Bederfelijke Producten als niet-bederfelijke producten. Bederfelijke Producten kunnen een houdbaarheidsdatum hebben. Stroopwafel World is niet verplicht om op ieder Bederfelijk product de houdbaarheidsdatum te vermelden.

4.2 Stroopwafel World adviseert om de Bederfelijke Producten waarvan op de verpakking geen houdbaarheidsdatum staat vermeld, zo spoedig mogelijk na ontvangst te consumeren, maar in ieder geval binnen 4 weken na ontvangst van de Bederfelijke Producten. De kwaliteit en smaak van het Bederfelijke Product kan na het verstrijken van voornoemde termijn niet gegarandeerd worden.   

4.3 Bederfelijke Producten waarop wel een houdbaarheidsdatum is vermeld, dienen voor het verloop van de houdbaarheidsdatum geconsumeerd te worden. De kwaliteit en smaak van het Bederfelijke Product kan na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum niet gegarandeerd worden.

Artikel 5 Klachten

5.1 De door Stroopwafel World te leveren niet-bederfelijke producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

5.2 De Consument dient de door Stroopwafel World geleverde producten onmiddellijk op het moment dat de zaken hem/haar ter beschikking worden gesteld te (doen) onderzoeken, waarbij dient te worden vastgesteld of de kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan Stroopwafel World te worden gemeld. De Consument dient Stroopwafel World in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.3 Bederfelijke Producten hebben een beperkte houdbaarheidsdatum en zijn van beste kwaliteit als ze zo vers mogelijk worden geconsumeerd. Voldoet een product niet aan de verwachtingen? Voel je vrij om contact op te nemen via [email protected].

5.4 Bij vaststelling dat een product gebrekkig is en bij tijdige reclamering, zal Stroopwafel World de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving daarvan door de Consument (laten) vervangen of herstellen. In geval van vervanging dient de Consument de vervangen zaak aan Stroopwafel World te retourneren.

5.5 Een klacht van de Consument schort zijn/haar betalingsverplichting niet op.

5.6 Bij niet-tijdige melding van een gebrek komt de Consument geen recht meer toe op kosteloos herstel of vervanging.

5.7 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Stroopwafel World bedraagt één jaar.

Artikel 6 Levering

6.1 Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan Stroopwafel World kenbaar heeft gemaakt.

6.2 Stroopwafel World gaat pas over tot verzending van de order als de volledige koopsom (inclusief verzendkosten en eventuele andere kosten) door de Consument is voldaan en door Stroopwafel World is ontvangen. Stroopwafel World streeft ernaar om het product binnen 3-7 werkdagen, maar uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van betaling te leveren aan de Consument. Alle levertermijnen zijn echter indicatief en betreffen nooit fatale termijnen. Aan genoemde termijnen kan de Consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding. Als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, dan ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij/zij de bestelling heeft geplaatst bericht.

6.3 Stroopwafel World heeft het recht om een bestelling te annuleren, vanwege het feit dat producten niet beschikbaar zijn of om andere redenen. De bestelling zal door Stroopwafel World geannuleerd worden of gedeeltelijk geannuleerd worden waarbij de betaling wordt teruggestort aan de Consument.

6.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van een order rust bij Stroopwafel World tot het moment van bezorging aan de Consument of een door de Consument aangewezen derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

6.5 De Consument is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze bij hem/haar worden afgeleverd. Als de Consument afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Stroopwafel World gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Consument.

Artikel 7 Privacy en Intellectuele Eigendomslicentie (IE-licentie)

7.1 Stroopwafel World is bekend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en houdt hiermee rekening bij het verwerken van de (persoons)gegevens van de Consument. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) Stroopwafel World een wettelijke plicht heeft om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) Stroopwafel World hiervoor expliciete toestemming heeft gekregen van de Consument; of (iv) als een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. De persoonsgegevens die Stroopwafel World verzameld, worden verwerkt en opgeslagen in de database van Stroopwafel World voor een correcte uitvoering van de Overeenkomst (o.a. de verwerking van de bestelling, levering en betaling).

7.2 Door akkoord te gaan met de Overeenkomst en algemene voorwaarden van Stroopwafel World, verstrekt de Consument aan Stroopwafel World een niet-exclusieve, overdraagbare, royaltyvrije en wereldwijde licentie om beeldmateriaal dat gemaakt wordt door de Consument van producten van Stroopwafel World te gebruiken (IE-licentie). Dat wil zeggen dat de Consument toestemming geeft om afbeeldingen, foto’s, video’s en andere content waarop of waarin producten van Stroopwafel World zichtbaar zijn gebruikt, gedeeld, gekopieerd en/of aangepast mogen worden door Stroopwafel World voor welk doeleinde dan ook zonder dat Stroopwafel World hiertoe enige betaling verplicht is aan de Consument. Het auteursrecht dat rust op het beeldmateriaal, blijft te allen tijde berusten bij de Consument.

Artikel 8 Betaling

8.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, moet betaling voorafgaand aan de levering plaatsvinden middels iDEAL (internetbankieren), Creditcard of Paypal.

8.2 De door de Consument verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of in aanvullende voorwaarden.

8.3 Als de Consument niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door Stroopwafel World is gewezen op de te late betaling en Stroopwafel World de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stroopwafel World gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering komen voor rekening van de Consument.

8.4 De Consument is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem/haar aan Stroopwafel World verschuldigde.

8.5  Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of andere bezwaren schorten de betalingsverplichting van de Consument niet op.

Artikel 9 Overmacht

9.1 Stroopwafel World is niet gehouden om een verplichting uit de Overeenkomst na te komen, als er sprake is van overmacht (artikel 6:75 BW).

9.2 Naast hetgeen voortvloeit uit de wet en jurisprudentie, wordt onder overmacht verstaan: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Stroopwafel World geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Stroopwafel World niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Stroopwafel World of van derden daaronder begrepen, alsook de omstandigheid dat Stroopwafel World een prestatie die van belang is in verband met de door hem zelf te leveren prestatie niet, niet-tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt door zijn toeleverancier. Stroopwafel World is ook gerechtigd zich op overmacht te beroepen als de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Stroopwafel World zijn verbintenis had moeten nakomen.

9.3 Stroopwafel World heeft het recht om de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten gedurende de periode dat de overmacht voortduurt. Beide Partijen zijn gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij als deze periode langer dan 3 maanden voortduurt.

9.4 Als Stroopwafel World al een deel van zijn verplichtingen is nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mag Stroopwafel World dit alvast in rekening brengen aan de Consument. De Consument is dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte overeenkomst is.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Eventuele aansprakelijkheid van Stroopwafel World blijft te allen tijde slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

10.2 Het consumeren van Bederfelijke Producten van Stroopwafel World geschiedt te allen tijde voor eigen risico van de Consument. Stroopwafel World is niet aansprakelijk voor vermeende ziektes of allergieën die een Consument lijdt, zal lijden of heeft geleden na de consumptie van Bederfelijke Producten. Stroopwafel World heeft geen medische bevoegdheid en is niet op de hoogte van, en kan ook niet oordelen over de gezondheid of lichamelijke toestand van de Consument. Bij twijfel over de consumptie van Bederfelijke Producten van Stroopwafel Wold, wordt de Consument uitdrukkelijk aangeraden advies in te winnen bij een medisch specialist of een voedingsdeskundige, alvorens over te gaan tot consumptie van de Bederfelijke Producten.

10.3 Stroopwafel World is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Stroopwafel World is uitgegaan van door of namens de Consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4 Stroopwafel World is niet aansprakelijk voor normale slijtage en waardevermindering van producten die buiten de schuld van Stroopwafel World ontstaat.

10.5 Een eventuele aansprakelijkheid van Stroopwafel World is in ieder geval steeds beperkt tot ten hoogste het kosteloos herstel van een gebrekkig product of vervanging van dat product of van een onderdeel ervan, een en ander ter uitsluitende beoordeling aan Stroopwafel World. Een eventuele aansprakelijkheid van Stroopwafel World overstijgt nooit de verkoopwaarde die de Consument voor het product waarop de eventuele aansprakelijkheid rust aan Stroopwafel World verschuldigd is.

10.6 Als onverhoopt enige aansprakelijkheid van Stroopwafel World wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (1) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, (2) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om de gebrekkige prestatie van Stroopwafel World op te lossen, voor zover deze aan hem toegerekend kan worden, en (3) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. De Consument moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

10.7 Stroopwafel World is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomensderving, gederfde winst, gemiste besparingen, en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

10.8 De beperkingen van de aansprakelijkheid van Stroopwafel World zijn niet van toepassing als Stroopwafel World de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

11.2 De Rechtbank Noord-Holland is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

11.3 Partijen zullen eerst proberen om een geschil onderling op te lossen voordat zij een beroep doen op de rechter.

← Keer terug naar de backoffice    ■ Wereldwijde verzending ■ Snelle Service ■ Exclusieve stroopwafel producten ■ Authentieke Nederlandse kwaliteit Verbergen